skip to main content

Rapportage veiligheids-prestatie-indicatoren

Veiligheid

VOTOB-leden hebben afgesproken om jaarlijks een aantal veiligheidsprestatie-indicatoren bij te houden en te rapporteren. Veiligheidsprestatie-indicatoren zijn er in alle soorten en maten. De VOTOB-leden hebben gekozen voor een arbeidsveiligheidsindicator en een procesveiligheidsindicator. Het gebruik hiervan is op basis van het BRZO 2015 niet verplicht. Het belangrijkste doel is om de beheersing van de risico’s binnen het bedrijf zelf te verbeteren.

De (geaggregeerde) VOTOB-cijfers van de veiligheidsprestatie-indicatoren worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag van Veiligheid Voorop en worden vervolgens verwerkt in de Staat van de Veiligheid. Dit is een uitgave van diverse ministeries waarin gerapporteerd wordt over de veiligheidssituatie bij BRZO-bedrijven in Nederland en deze wordt jaarlijks aan de Tweede Kamer aangeboden.

ARBEIDSVEILIGHEIDSINDICATOR

De arbeidsveiligheidsindicator wordt bijgehouden volgens de OSHA-methodiek (Occupational Health and Safety Administration) en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aantal verzuimongevallen ofwel Lost Time Injury – LTI
  Een verzuimongeval (LTI) houdt in dat er een verzuim van minimaal 1 dag moet zijn, na afloop van de dag of dienst waarin het verzuim is opgetreden. Dit dient vastgesteld te worden door een arts. Het LTI-cijfer is gebaseerd op het aantal gevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren.
 • Aantal gevallen vervangend/aangepast werk ofwel Restricted Work – RW
  Aangepast werk betekent de tijdelijke uitvoering van werk buiten de eigenlijke functie. Dit dient vastgesteld te worden door een arts. Het RW-cijfer is gebaseerd op het aantal gevallen vervangend werk per 200.000 gewerkte uren.
 • Aantal medische behandelingen ofwel Medical Treatment – MT
  Medische behandeling betekent het verzorgen van een patiënt om een ziekte of ander letsel te verhelpen. Het MT-cijfer is gebaseerd op het aantal medische behandelingen per 200.000 gewerkte uren.

Eigen medewerkers en contractors

Overzicht van de LTI, RW en MT-rate van de eigen medewerkers en contractors.

Periode 2016-2022.

 • De totale LTI rate (0,43) blijft de afgelopen jaren binnen de globale, langjarige bandbreedte van 0,4-0,5.
 • De totale RW rate (0,38) vertoont een wat grotere bandbreedte tussen de 0,25 en 0,47.
 • De totale MT rate blijft redelijk gelijk (0,4-0,5) met een enkele uitschieter naar boven (0,86) en het laatste jaar naar beneden (0,23).

Overzicht rates:

Overzicht absolute aantallen:

LTI’S

Er kan wel een kanttekening geplaatst worden bij LTI’s. Cijfers zeggen namelijk niet alles bij LTI’s. Een LTI waarbij iemand zwaargewond raakt en langdurig is uitgeschakeld telt als één LTI, maar als iemand zich verstapt en slechts enkele dagen verzuimt is het ook één LTI. De LTI’s zeggen dus niets over de zwaarte van het ongeval.

Enkele voorbeelden van LTI’s zijn:

 • Bekneld vingertopje tijdens verplaatsen losgemaakte afsluiteraandrijving
 • Linkerknie gewond door val van fiets
 • Gebroken enkel door op slang stappen
 • Hamstringblessure door uitglijden bij aan boord gaan van een schip
 • Wond aan voet door klemzitten tijdens sloopwerkzaamheden
 • Verstuikte enkel bij bediening apparatuur;
 • Gebroken pink tijdens werkzaamheden aan brandwaterleiding;
 • Gebroken arm als gevolg van uitglijden op trap;
 • Druppel HFO in oog tijdens schoonmaken van tank;
 • Verbranding op voet als gevolg van heet water in laars tijdens schoonmaken tank;
 • Verwonding aan vinger als gevolg van gripverlies tijdens loskoppelen locomotief;
 • Door rug gaan bij overbouwen slang ondanks gebruik van een kraan.

PROCESVEILIGHEIDSINDICATOR

De indicator LoPC wordt gebruikt voor de procesveiligheid bij de afgifte van gevaarlijke stoffen en mengsels. De hieronder genoemde drempelwaarden moeten het intrinsieke gevarenpotentieel van de chemische stoffen weerspiegelen. Hiervoor wordt het Globally Harmonized System (GHS) gebruikt:

 • LoPC> 5 ​​kg:
  a. cat 1 + 2 acute toxiteit,
  b. cat 1 gezondheidseffecten op lange termijn: kankerverwekkendheid (H350), voortplantingstoxiciteit, mutageniteit in geslachtscellen (H340)
  c. STOT (specifieke doelorgaantoxiciteit) na eenmalige blootstelling en gerelateerd aan H370, categorie 1.
 • LoPC> 100 kg: alle andere GHS-geclassificeerde stoffen.
 • LoPC> 2000 kg: alle andere niet GHS-geclassificeerde stoffen.

De LoPC wordt genormeerd per 200.000 gewerkte uren (=LoPC rate).

Overzicht rates

Overzicht absolute aantallen

Nadere informatie

Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Hennie Holtman, via holtman@votob.nl.

Geef uw mening