skip to main content

Misverstanden over de omgevingswet

Er is een hoop te doen om de omgevingswet. Het doel van de nieuwe wet is om de regelgeving rond de fysieke leefomgeving te bundelen én eenvoudiger te maken. De invoering heeft langer geduurd dan vooraf gepland. Lees meer over welke misverstanden er hierdoor mogelijk kunnen bestaan:

Er komt weer een extra wet bij

Juist niet. De Omgevingswet vervangt een groot aantal wetten en een paar honderd regelingen. Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom zijn ze nu vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

Door de Omgevingswet gaat alles veranderen

Als de Omgevingswet van kracht wordt, hoeven eigenaren van bedrijven (die hun vergunningen op orde hebben) en die hun bedrijf niet veranderen, in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden. Je hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht. Wat wel gaat veranderen is dat door de nieuwe wet de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Dat betekent dat bij het invullen van plannen ook thema’s als energietransitie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen worden betrokken.

Een vergunningaanvraag gaat veel langer duren

Het doel is juist om de termijn te verkorten: de korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor de korte procedure is normaliter maximaal 8 weken. De uitgebreide procedure is uitzondering; onder de Omgevingswet zijn er veel minder gevallen waarin de uitgebreide procedure van 26 weken geldt. In verreweg de meeste gevallen geldt de reguliere procedure van 8 weken. Ook moet de Omgevingswet de procedure eenvoudiger maken: zo worden veel regels voor bedrijven op rijksniveau geschrapt en mogen die in het omgevingsplan nog verder worden gedereguleerd – overgeheveld naar lagere overheden zoals gemeenten, provincie of waterschap.

Het wordt allemaal veel ingewikkelder

Omdat alle wetten en regels worden gebundeld is de verwachting dat het juist allemaal minder ingewikkeld gaat worden. Het Omgevingsloket speelt daarbij een belangrijke rol: hierin zoek je straks snel en eenvoudig uit of je plan een kans van slagen heeft. In het Omgevingsloket staat dan vermeld welke regels er gelden voor jouw locatie. Een vergunning aanvragen of een melding doen regel je eenvoudig en snel via dit digitale loket.

Ik moet met iedereen om de tafel

Participatie wordt inderdaad een belangrijker punt. Tijdige alle relevante partijen betrekken bij je plannen en ze te informeren leidt tot betere initiatieven en is zeker aan te raden. De overheid stimuleert dit ook en in sommige gevallen is het zelfs verplicht. Omwonenden en andere belanghebbenden weten vaak niet wat jij als ondernemer (initiatiefnemer) van plan bent en vullen dit dan zelf in. Dit kan leiden tot verkeerde beeldvorming in de omgeving. Door plannen vroegtijdig aan de omgeving te presenteren en of voor te leggen voorkom je mogelijk veel frustratie en onbegrip. Of je kweekt zelfs enthousiasme voor je plannen.