skip to main content

Caruso

De door de overheid erkende modellen voor berekening van emissies uit opslagtanks en transportmodaliteiten zijn weergegeven in het VROM-Inspectierapport ‘Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag, Handboek emissiefactoren’ (VROM-Inspectie, Rapportagereeks Milieumonitoring, Nummer 14, maart 2004). Op basis van de in het genoemde Handboek opgenomen modellen heeft VOTOB besloten om een geautomatiseerd rekenmodel te ontwikkelen onder de naam ‘CARUSO’ – Complete Arithmetic for Registration Unified for emissions to air in tank Storage Operations.

Achtergrond CARUSO

Het berekenen van emissies met de modellen uit het Handboek resulteert in een berekening van de jaarlijkse emissies van zuivere koolwaterstoffen in kg / jaar. In de modellen worden voor verschillende parameters jaargemiddelde waarden toegepast zoals voor de vullinggraad van een tank, de opslagtemperatuur, het dagelijks temperatuurverschil en de windsnelheid. Door de toepassing van lange-termijn gemiddelden vormen de berekeningsresultaten een indicatieve schatting van de jaarlijkse emissie die in eerste aanzet voldoende is voor een globaal overzicht van de emissies. De berekeningsresultaten zijn echter niet toereikend om gedetailleerd inzicht te verschaffen in de werkelijke emissies van koolwaterstoffen door de individuele bedrijven.

Een op de praktijk toegesneden emissierekenmodel, dat effectief afgestemd is op de actuele bedrijfsvoering, geeft voor de individuele VOTOB-bedrijven gedetailleerd inzicht in de milieutechnische uitvoering van de tankopslagen en de milieuprestatie van het eigen bedrijf. Voor VOTOB zelf geeft een meer gedetailleerde berekening van de werkelijke emissie een beter overzicht van de algehele milieuprestatie binnen de branche. Derhalve is door VOTOB besloten om een emissierekenmodel te ontwikkelen: CARUSO.

Doel CARUSO

Het doel van CARUSO is om een gedetailleerder inzicht te verkrijgen in de emissies van koolwaterstoffen. Tevens wordt met CARUSO gestreefd naar een meer uniforme opzet van emissieberekening en -rapportage door de bij de VOTOB aangesloten bedrijven. Als laatste kan CARUSO dienen als hulpmiddel voor het vaststellen van de milieuprestatie van de VOTOB-bedrijven in zijn geheel als ook van de individuele bedrijven. Door het emissierekenmodel te koppelen met operationele gegevens in de tijd, kan tevens de ontwikkeling van de milieuprestatie worden nagegaan. Hiermee zal een keuze voor eventueel te nemen emissiereducerende maatregelen kunnen worden onderbouwd. CARUSO is daarom afgestemd op de operationele praktijk van de bedrijven binnen VOTOB en bezit voldoende flexibiliteit ten aanzien van de onderscheidende parameters. De resultaten zijn bruikbaar voor milieujaarverslagen en invulling van vergunningsverplichtingen. Verder zouden de resultaten ter ondersteuning kunnen dienen voor eventuele milieu-investeringen en toekomstige emissiehandel. CARUSO bevat hiertoe berekeningsmodellen voor tankemissies (adem-, verdrijvings-, uitdamp-, uitpomp- en schoonmaakemissies) en emissies ten gevolge van belading van transportmodaliteiten.