skip to main content

Caruso

De door de overheid erkende modellen voor berekening van emissies uit opslagtanks en transportmodaliteiten zijn weergegeven in het VROM-Inspectierapport ‘Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag, Handboek emissiefactoren’ (VROM-Inspectie, Rapportagereeks Milieumonitoring, Nummer 14, maart 2004). Op basis van de in het genoemde Handboek opgenomen modellen heeft VOTOB besloten om een geautomatiseerd rekenmodel te ontwikkelen onder de naam ‘CARUSO’ – Complete Arithmetic for Registration Unified for emissions to air in tank Storage Operations.

Achtergrond CARUSO

Het berekenen van emissies met de modellen uit het Handboek resulteert in een berekening van de jaarlijkse emissies van zuivere koolwaterstoffen in kg / jaar. In de modellen worden voor verschillende parameters jaargemiddelde waarden toegepast zoals voor de vullinggraad van een tank, de opslagtemperatuur, het dagelijks temperatuurverschil en de windsnelheid. Door de toepassing van lange-termijn gemiddelden vormen de berekeningsresultaten een indicatieve schatting van de jaarlijkse emissie die in eerste aanzet voldoende is voor een globaal overzicht van de emissies. De berekeningsresultaten zijn echter niet toereikend om gedetailleerd inzicht te verschaffen in de werkelijke emissies van koolwaterstoffen door de individuele bedrijven.

Een op de praktijk toegesneden emissierekenmodel, dat effectief afgestemd is op de actuele bedrijfsvoering, geeft voor de individuele VOTOB-bedrijven gedetailleerd inzicht in de milieutechnische uitvoering van de tankopslagen en de milieuprestatie van het eigen bedrijf. Voor VOTOB zelf geeft een meer gedetailleerde berekening van de werkelijke emissie een beter overzicht van de algehele milieuprestatie binnen de branche. Derhalve is door VOTOB besloten om een emissierekenmodel te ontwikkelen: CARUSO.

Doel CARUSO

Het doel van CARUSO is om een gedetailleerder inzicht te verkrijgen in de emissies van koolwaterstoffen. Tevens wordt met CARUSO gestreefd naar een meer uniforme opzet van emissieberekening en -rapportage door de bij de VOTOB aangesloten bedrijven. Als laatste kan CARUSO dienen als hulpmiddel voor het vaststellen van de milieuprestatie van de VOTOB-bedrijven in zijn geheel als ook van de individuele bedrijven. Door het emissierekenmodel te koppelen met operationele gegevens in de tijd, kan tevens de ontwikkeling van de milieuprestatie worden nagegaan. Hiermee zal een keuze voor eventueel te nemen emissiereducerende maatregelen kunnen worden onderbouwd. CARUSO is daarom afgestemd op de operationele praktijk van de bedrijven binnen VOTOB en bezit voldoende flexibiliteit ten aanzien van de onderscheidende parameters. De resultaten zijn bruikbaar voor milieujaarverslagen en invulling van vergunningsverplichtingen. Verder zouden de resultaten ter ondersteuning kunnen dienen voor eventuele milieu-investeringen en toekomstige emissiehandel. CARUSO bevat hiertoe berekeningsmodellen voor tankemissies (adem-, verdrijvings-, uitdamp-, uitpomp- en schoonmaakemissies) en emissies ten gevolge van belading van transportmodaliteiten.

Actualisatie CARUSO

Het programma CARUSO is sinds 2005 in gebruik genomen en is niet echt geüpgraded, het programma is nu echter technologisch verouderd en is ook qua usability niet meer van deze tijd. In 2019 is er een kort onderzoek gedaan naar de tekortkomingen van CARUSO, met als conclusie dat het verstandig was om op de toen nog aanstaande herziening van het handboek emissiefactoren te wachten. Inmiddels heeft de herziening van het handboek emissiefactoren plaatsgevonden, hetgeen voor VOTOB en haar leden een goed moment was om de bestaande CARUSO-applicatie nieuw te bouwen. De verwachting is dat het nieuwe CARUSO na de zomer bij de VOTOB-leden geïmplementeerd zal zijn.

Gewijzigd handboek emissiefactoren en meetprotocol lekverliezen

Op 16 januari 2024 is er vanuit RWS een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over het gewijzigde Handboek emissiefactoren en het meetprotocol lekverliezen. Hierbij waren er ook presentaties vanuit:

– TAUW: Meetprotocol voor Lekverliezen en Handboek diffuse VOS-emissies

– DCMR: Toepasbaarheid van Optical Gas Imaging (OGI) en LRSO-standaardteksten vergunning: beheersprogramma lekverliezen en jaarrapportage diffuse vos-emissies

– VOTOB: Actualisatie Emissiecalculatieprogramma CARUSO

U kunt hier de sheets bekijken die tijdens deze bijeenkomst zijn gebruikt. Het handboek en meetboek kunt u via deze link downloaden.