skip to main content

Tools & Richtlijnen

VOTOB ondersteunt de tankopslagbedrijven bij veilig, duurzaam en transparant ondernemen. Als branchevereniging zoekt zij steeds naar thema’s die collectief kunnen worden aangepakt en daar ontwikkelt VOTOB o.a. tools en richtlijnen voor.

Safety Maturity Tool

Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde in de tankopslag. Inspectiediensten controleren de tankopslagbedrijven op het gebied van veiligheid, maar ook op eigen initiatief ontwikkelen tankopslagbedrijven hun veiligheidsbeleid steeds verder. Samen met de aangesloten leden heeft brancheorganisatie VOTOB een Safety Maturity Tool (SMT) ontwikkeld aan de hand van alle relevante wetten, regels en richtlijnen die voor de tankopslagsector gelden. Klik op het tabblad hierboven voor een nadere toelichting, film, toegevoegde modules etc.

Caruso

Bij VOTOB-leden staat duurzaamheid hoog in het vaandel. De bedrijven opereren vaak in een dichtbevolkt gebied en bestaan bij de gratie van hun omgeving. Het is daarom logisch dat er met schaarse hulpbronnen zoals energie, water en lucht zuinig wordt omgesprongen. Het mes van de duurzaamheid snijdt overigens aan twee kanten: een slimme energiebesparing betekent immers voor bedrijven tegelijkertijd een kostenbesparing.

De VOTOB-leden hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het voorkomen en terugdringen van emissies, bijvoorbeeld de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS). Met het speciaal voor VOTOB ontwikkelde softwareprogramma Caruso kunnen VOTOB-leden hun luchtemissies op een gestandaardiseerde manier berekenen en registreren. Lees hier wat Caruso precies inhoudt.

Wetgevingstool

Voor de VOTOB-leden wordt de wetgevingstool Makeonline van KWA beschikbaar gesteld. Dit helpt de VOTOB-leden te begrijpen welke wet- en regelgeving op hun bedrijf van toepassing is, wat dit betekent en hoe zij eraan kunnen voldoen.

Met Makeonline is er grip op:

  • Nederlandse en Europese relevante wetgeving op het gebied van arbo, milieu, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteitsmanagement
  • (wettelijk verplichte) acties die er ondernomen moeten worden
  • het beheer van zowel wetgeving als eigen vergunningen en bedrijfsregels
  • risico-inventarisaties zoals RI&E, milieuaspectenregister, stakeholderanalyse
  • registraties van ongevalsmeldingen, klachten, verbetervoorstellen, auditbevindingen
  • overzicht en controle op de voortgang van het compliance proces

Reach guidance

VOTOB-Leden moeten voldoen aan de EU-wetgeving inzake chemische stoffen zoals REACH (REACH, 2006) en CLP (clp, 2008). Vanwege de complexiteit van de REACH- en CLP-wetgeving heeft VOTOB een REACH guidance (en een annex) voor haar leden opgesteld om helder inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden te geven. Met deze heldere richtlijnen heeft VOTOB gezorgd voor een gestandaardiseerde implementatie van de REACH-verordening (REACH, 2006) onder de bij haar aangesloten terminals.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) steunt de aanpak van VOTOB met betrekking tot de Reach-guidance en de Richtlijn Productacceptatie.

Wat is REACH?
REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie. (bron: website rijksoverheid).

Richtlijn productacceptatie

Een van de belangrijke lessen getrokken uit de implementatie van de REACH-wetgeving en de ontwikkelde REACH Guidance was dat het van essentieel belang is dat ketenpartijen juiste en volledige productinformatie aan elkaar doorgeven. Vanuit het veiligheidsoogpunt voor medewerkers, het milieu en infrastructuur, maar ook om de kwaliteit van de aan de terminals toevertrouwde producten te kunnen bewaken, is dat van essentieel belang. Aangezien de VOTOB-terminals geen eigenaren zijn van de producten die zij opslaan, moeten zij uit gaan van de productinformatie die door haar klanten wordt aangeleverd.

Vanuit de behoefte van de sector is er door VOTOB in vervolg daarop een duidelijke richtlijn opgesteld hoe op de juiste manier om te gaan met productacceptatie: de richtlijn productacceptatie. Doel van deze richtlijn is het verder verdiepen en uitbouwen van de kennis en controle over het binnenkomende product en het proces dat daarmee gepaard gaat; het productacceptatieproces. Hiermee wordt duidelijk wat er van de terminal verwacht mag worden om grip te houden op welke producten de terminal binnenkomen. Zowel ten tijde van de contractvorming, het plaatsen van orders, als ook op het moment dat producten worden afgeleverd. De richtlijn gaat uit van verschillende, op risicoanalyse gebaseerde stappen in het productacceptatieproces. Daarnaast zorgt het ook voor een gelijk speelveld onder de terminals.

Trainingen
In vervolg hierop heeft The Learning & Development Academy een basis en verdiepende training over de richtlijn productacceptatie ontwikkeld. In de basis training wordt ingegaan op het productacceptatieproces en in de verdiepende training wordt ingegaan op het in de praktijk kunnen uitvoeren, evalueren en herzien van de richtlijn productacceptatie. Meer informatie en/of aanmeldmogelijkheden vindt u op de site van The Learning & Development Academy.