skip to main content

Algemene informatie over de omgevingswet

Wat is de omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet die een groot aantal bestaande wetten vervangt. De Omgevingswet gaat over de fysieke omgeving en omvat onderwerpen als milieu, natuur, ruimtelijke ordening, bouw, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg. Als ondernemer maak je gebruik van de fysieke omgeving, samen met huishoudens en overheden. En samen zijn deze partijen er verantwoordelijk voor dat deze fysieke leefomgeving veilig en gezond is en blijft. Dit noemen we een algemene zorgplicht.

Waarom de omgevingswet?

Sinds de eerste wetten en regels voor de buitenruimte, uit 1810, zijn er steeds meer verschillende wetten en regels bijgekomen, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt.

De nieuwe Omgevingswet biedt meer mogelijkheden en flexibiliteit om projecten te starten. Ook particulier initiatief en participatie krijgen meer ruimte. Voor ondernemers wordt het makkelijker om innovatieve, duurzame initiatieven te ontwikkelen dankzij voorspelbare en veelal snelle procedures. En het biedt een nieuwe manier om je te verhouden tot inwoners en overheden.

Hoe werkt dat in de praktijk?

In de Omgevingswet zijn voor meer activiteiten algemene regels vastgelegd, waardoor er minder vergunningen nodig zijn. Daarnaast is het uitgangspunt bij het beoordelen van initiatieven anders dan voorheen: de houding ‘nee, tenzij’ verandert in ‘ja, mits’. Er komt meer ruimte voor initiatieven.

Succesvolle projecten door participatie

Een belangrijk onderdeel in de Omgevingswet is participatie. Hiermee wordt bedoeld dat belanghebbenden bij de besluitvorming over een project of activiteit al vroeg worden betrokken bij het proces. Denk bijvoorbeeld aan omwonenden, andere ondernemers of maatschappelijke organisaties. Het voordeel hiervan is dat er meer draagvlak komt voor de plannen en dat deze van betere kwaliteit zijn. Hoe eerder en beter betrokkenen zijn geïnformeerd, hoe minder weerstand later. De Omgevingswet moedigt iedereen met een idee of plan aan om aan participatie te doen. Op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl vind je diverse webinars, praktijkverhalen, apps en andere toepassingen om je op weg te helpen met participatie.

Het omgevingsloket als centrale plek

Het nieuwe Omgevingsloket is de plek waar iedereen – online – vanaf 1 januari 2024 kan zien of er een vergunning nodig is, deze kan aanvragen, de status van een aanvraag kan volgen en meldingen kan doen. In het loket kun je als ondernemer informatie vinden over de algemene regels maar ook over de lokale regels op een specifieke locatie. Kortom: alle nodige informatie over de fysieke leefomgeving op één plek en direct te gebruiken.

Sneller weten waar je aan toe bent

De korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor deze korte procedure is normaliter maximaal 8 weken. Voor een complex geval kan het nodig zijn dat er een uitgebreide procedure wordt toegepast, die langer duurt.