skip to main content

Doorontwikkeling SMT

De SMT is een modulair systeem waaraan telkens nieuwe modules kunnen worden toegevoegd. Diepgang en maatwerk van de SMT vinden de individuele VOTOB-leden steeds belangrijker. De audit moet voor ieder afzonderlijk lid nieuwe inzichten en verbeterpunten opleveren.

Nieuwe software-modules

Onder de module software zijn diverse nieuwe modules ontwikkeld, te weten:

  • Management of Change
  • Incidentenmanagement
  • Stoffenmanagement en
  • Veiligheidsstudies.
Management of change

MANAGEMENT OF CHANGE is een methodiek om gecontroleerd wijzigingen te kunnen doorvoeren. Op die manier worden de risico’s die door deze wijzigingen kunnen ontstaan, beter beheerst. Het kan gaan over organisatorische, maar ook over technische wijzigingen. Binnen de SMT-module MoC worden bv. elementen getoetst als: MoC-beleid, toepassingsgebied, implementatie, proces voor spoedwijziging, tijdelijke wijzigingen etc. Nadere informatie hierover vindt u in het rapport SMT 2019, resultaten en vervolg.

Incidentenmanagement

In het algemeen levert onderzoek naar de basisoorzaken van incidenten veel informatie op over het functioneren van het managementsysteem en de bedrijfsprocessen. Door analyse van deze basisoorzaken wordt duidelijk wat verbeterd kan worden om de organisatie weer een stukje veiliger te maken. Binnen de SMT-module Incidentenmanagement wordt onderzocht of er nog zwakke plekken in het managementsysteem zijn. Elementen die getoetst worden zijn bv.: beleid, documentatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, training vereisten voor sleutelrollen, borging op de voortgang van maatregelen etc. Nadere informatie hierover vindt u in het rapport SMT 2019, resultaten en vervolg.

Deze manier van toetsen sluit aan op de wijze waarop de BRZO-toezichthouders de veiligheidsbeheerssysteem (VBS)-elementen beoordelen.

Stoffenmanagement

Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is complex, dit komt o.a. door continue verandering in wet- en regelgeving, werkpleksituatie en productsamenstelling. In combinatie met o.a. de richtlijn en training productacceptatie, de REACH-guidance en het toetsen van de naleving hierop door de module stoffenmanagement binnen de SMT zetten we ons in om steeds veiliger te werken.

Veiligheidsstudies

Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) zijn verplicht een VeiligheidsBeheersSysteem (VBS) te hebben. Het doel van het VBS is het beheersen van risico’s door maatregelen te treffen die de kans op een ongeval als gevolg van het vrijkomen van een gevaarlijke stof minimaliseren, dan wel het effect van dit vrijkomen beperken. Wettelijk dienen alle verschillende risico’s periodiek geïnventariseerd en geëvalueerd te worden. Dit kan d.m.v. gerichte veiligheidsstudies zoals HAZOP, LOPA, RI&E, MRA en QRA. Deze veiligheidsstudies moeten echter geen documenten zijn die onaangeroerd in de kast staan. Door veranderingen aan bijvoorbeeld installaties, andere inzichten en door incidenten is het belangrijk de veiligheidsstudies regelmatig te raadplegen en eventueel aan te passen. Dit gehele proces wordt geaudit in deze nieuwe SMT-module per 2021.

Aanpassing Mindware-module

De afgelopen tijd zijn er nieuwe inzichten ontstaan/ontwikkeld om de veiligheidsbeleving/cultuur bij bedrijven in beeld te brengen. Daarom is ook de Mindware-module in 2020 aangepast. Dit gebeurt in samenwerking met Veiligheid Voorop, waarbij een geheel gereviseerde Mindware module ontwikkeld is die voldoet aan de best practices van industrie, wetenschap en overheid. De nieuw ontwikkelde Mindware-module is bij de SMT-meting in 2021 voor het eerst uitgevoerd.

Aanpassing Hardware-module

Net als de Software- en de Mindware-module is de Hardware-module in 2020 aangepast. Bij de SMT-meting van 2021 is deze voor het eerst uitgevoerd en het betreft hier de audits van de assets (o.a. de tanks en de leidingen).

De SMT Hardware 2021 audit heeft in een andere vorm dan voorheen plaatsgevonden. Het is vanuit een risicobenadering uitgevoerd waarbij de risicostudies (HAZOP en installatiescenario’s) het uitgangspunt vormen. Deze worden vervolgens gedurende de audit diepgaand beoordeeld, waarbij de focus ligt op de onderbouwing van installatiescenario’s, technische maatregelen en het rest-risico. De technische maatregelen worden zowel op kantoor als in het veld beoordeeld. Qua scenario’s is er gefocust op 2 hoogrisico scenario’s te weten: overvullen en overdruk. De rapportage wordt ook aangepast. Het jaar 2021 wordt gezien als een 0-meting, waardoor er geen benchmark plaatsvindt. Eventuele bevindingen worden voorzien van een voorstel tot verbetering. In 2022 wordt bekeken of de benchmark mogelijk weer in gebruik genomen kan worden. Medewerkers van Kiwa nemen de audits af.