skip to main content

ZZS in aardolieproducten

Stoffen

De overheid heeft beleid ontwikkeld om Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit het milieu te weren dan wel tot een minimum te beperken. VOTOB vindt dat er zeer zorgvuldig met ZZS omgegaan moet worden. Hierbij is het belangrijk dat bedrijven en omgeving weten om welke stoffen het precies gaat, wat de emissies zijn en welk risico voor de gezondheid daaraan verbonden is. In vervolg hierop heeft VOTOB onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van een viertal belangrijke ZZS in aardolieproducten, om een representatief beeld te krijgen van de situatie in de Nederlandse tankopslagsector. Hiervoor heeft zij Bureau TAUW gevraagd representatieve monsters te nemen en deze te analyseren. In het opgestelde rapport is een weerslag van het onderzoek met een gebruikshandleiding opgenomen.

Effecten en maatregelen

Daarnaast is binnen VOTOB de noodzaak onderkend om tot goed inzicht te komen in:

1.           de effecten van de sector op de volksgezondheid en natuur m.b.t. ZZS en
2.           maatregelen om de effecten van ZZS kosteneffectief te beperken.

Het gaat hier om de uitstoot naar de lucht van koolwaterstoffen vanuit de aardolieproducten, met name ZZS in vluchtige organische stoffen (VOS). Bureau TAUW heeft een advies hierover uitgebracht hoe partijen hiermee om kunnen gaan. Dit onderzoeksrapport is eerder gepubliceerd op de website van VOTOB en wordt door de VOTOB-leden gebruikt om een eigen visie op de aanpak van ZZS te ontwikkelen.

Vermijdings- en reductieplan ZZS

Daarnaast worden bedrijven gevraagd om periodiek een Vermijdings- en Reductieplan ZZS op te stellen, volgens specifieke vereisten die de wetgever heeft bepaald. Om tot een eenduidige aanpak te komen, ontwikkelt Bureau TAUW in opdracht van VOTOB een Model-VRP die tankopslagbedrijven kunnen gebruiken (oplevering medio 2023).

Conclusie / nadere informatie

Met bovengenoemde rapporten hoopt VOTOB meer inzicht in de aanwezigheid van ZZS in aardolieproducten te geven en informatie te bieden voor een adequate aanpak om ZZS-uitstoot te verminderen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hennie Holtman, via holtman@votob.nl.

Geef uw mening