skip to main content

ZZS-onderzoek: uitstoot, effect en maatregelen

Stoffen

Bureau Tauw heeft in opdracht van VOTOB een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) van tankopslagbedrijven, waarbij er een analyse heeft plaatsgevonden van de uitstoot, het effect op gezondheid en milieu en naar welke maatregelen het meest effectief zijn om in te zetten. VOTOB is van mening dat er met dit rapport een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan een gezonde en open discussie over verstandig beleid en zinvolle maatregelen om de gezondheid van de burger te verbeteren! De (verrassende) uitkomsten leest u in het rapport.

Aanleiding

De aanleiding voor dit onderzoek is dat de overheid in het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft vastgelegd dat emissies van ZZS naar de lucht, zoveel mogelijk moeten worden voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, tot een minimum dienen te worden beperkt. In opslagterminals betreft dit qua ZZS vooral benzeen, naftaleen, butadieën en isopreen. VOTOB heeft Bureau TAUW hiervoor gevraagd een plan van aanpak op te stellen t.a.v. kosteneffectieve maatregelen.

Uitkomst onderzoek

De uitkomst van het onderzoek is o.a. dat het risico op gezondheidsschade van ZZS zeer gering is. Dit komt doordat de concentraties ZZS buiten de terminals laag zijn, vanwege de geringe emissie en snelle afbreekbaarheid. Volgens Bureau TAUW kan veel beter worden ingezet op het verder terugdringen van VOS-emissies. Concreet betekent dit dat de sector zou moeten inzetten op het terugdringen van VOS-emissies, waarbij tegelijkertijd ook ZZS worden gereduceerd.

De volgende maatregelen moeten volgens Bureau TAUW met name worden genomen:

  • Het behandelen van daklandingsemissies in dampverwerkingsinstallaties.
  • Het beperken van uitdampingsverliezen door het overkoepelen van uitwendig drijvende daken mits technisch mogelijk. En
  • Het goed functioneren van drijvende daken systematisch monitoren en lekkende afdichtingen z.s.m. repareren.

De conclusies van dit rapport sluiten ook aan bij het uitvoeringsbeleid ZZS van het ministerie van I&W. Eerder heeft Berendschot/Arcadis (Evaluatie ZZS-emissiebeleid 2016 – 2021, 7 april 2022) gesteld dat het huidige ZZS-beleid niet gemakkelijk uitvoerbaar is. Onderhavig rapport laat zien dat het verstandig is om op stofniveau rekening te houden met de effecten op de gezondheid en natuur, persistentie en bio accumulatie. Dat een stof een zeer zorgwekkende eigenschap bezit, betekent niet dat de stof ook een zorgwekkend effect heeft. Dat hangt immers van de mate van blootstelling af. Daarnaast zou de verplichtingen uit het Activiteitenbesluit volgens Bureau TAUW gebaseerd moeten zijn op een risicobenadering, zodat investeringen verantwoord zijn en tot concrete, daadwerkelijke gezondheidswinst leiden. 

Vermijdings- en Reductieprogramma

Dit rapport is nuttig voor ondernemingen die opslagtanks voor olieproducten hebben. Volgens het Activiteitenbesluit moeten bedrijven die ZZS uitstoten, namelijk een Vermijdings- en Reductieprogramma (VRP) maken. En dit rapport bevat veel data en informatie waarmee tankopslagbedrijven hier geobjectiveerd invulling aan kunnen geven en tegelijkertijd geeft het goede informatie om met het bevoegd gezag te spreken over zinvolle maatregelen die leiden tot daadwerkelijke gezondheidswinst.

De volgende stap die VOTOB zal zetten is te komen tot een model-VRP voor de tankopslagsector. Een model-VRP helpt tankopslagbedrijven om op gelijke wijze te voldoen aan de wettelijke verplichtingen t.a.v. ZZS. Daarbij zal o.a. aandacht worden gegeven aan de afwenteleffecten. ZZS-emissie reducerende technieken in de tankopslagsector zijn materiaal- en energie-intensief en het is niet altijd duidelijk of de (soms geringe) ZZS-gezondheidswinst wel opweegt tegen de CO2 en NOx-uitstoot die de reducerende technieken zelf opleveren.

Geef uw mening