skip to main content

Workshops Leren van Incidenten

Veiligheid

Onlangs heeft VOTOB, in samenwerking met Ira Helsloot van Crisislab, twee workshops voor haar leden georganiseerd in het kader van Leren van Incidenten. Het uitgangspunt hierbij was de Safety Deal Leren van Incidenten, die Crisislab, samen met Veiligheid Voorop en de regionale veiligheidsnetwerken, heeft uitgevoerd.

Tijdens de workshop is de handreiking leren van incidenten toegelicht op basis van de vier hoofdonderdelen:

  • Succesfactoren bij Leren van Incidenten
  • Leren door organisaties
  • Individueel leren
  • Leren als sector

Vervolgens zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de inzichten uit de handreiking, door in kleine groepjes een praktijkcasus te behandelen. De uitkomsten zijn vervolgens gezamenlijk besproken en vergeleken met de dagelijkse praktijk.

Terugkijkend vonden wij het zeer geslaagde bijeenkomsten en gaf het ons genoeg “food for thoughts”. Enkele daarvan delen we graag:

  • Leren van incidenten kost schaarse middelen (tijd, geld, capaciteit) – leiding moet bereid zijn dit beschikbaar te maken
  • Trap niet in de Risico-regelreflex – de impulsieve reactie om op risico’s te reageren door bijvoorbeeld naar aanleiding van een incident meteen extra maatregelen te treffen zonder te kijken naar baten en kosten (en eventuele – schadelijke – neveneffecten)
  • Prioriteren is noodzakelijk: bekijk of elk incident wel onderzocht moet worden. Bepaal of het echt een groot, structureel risico is aan de hand van het stappenplan
  • Zorg voor meldingsbereidheid, biedt veiligheid om te melden en zorg voor herkenning onveilige situaties
  • Actie nemen is niet altijd nodig, ga niet uit van: baat het niet dan schaadt het niet
  • Kennis blijft maar beperkt hangen dus laat leren door herhaling en focus op wat het allerbelangrijkste is


VOTOB en haar leden willen zichzelf continue blijven verbeteren op het gebied van veiligheid en doen dit door middel van o.a. workshops, de Safety Maturity Tool (SMT), richtlijnen en werkgroepen. Daarbij vindt VOTOB het heel belangrijk dat leden onderling van elkaar leren. Dit blijft daarmee op onze agenda staan. VOTOB-leden concurreren niet op veiligheid.