skip to main content

Waterstof workshop Nederland/Duitsland

Energie

In juni 2023 faciliteerde het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) voor de tweede keer een waterstof workshop voor VOTOB. Dit maal in Essen en samen met de Duitse onafhankelijke tankopslagvereniging (UTV). Verschillende belanghebbenden van de huidige en potentiële toekomstige waterstofketens tussen Noordrijn-Westfalen (NRW) en de Nederlandse zeehavens kwamen hierbij samen om de grensoverschrijdende samenwerking verder te verbeteren. Door informatie uit te wisselen, inspanningen op elkaar af te stemmen en noodzakelijke veranderingen en ontwikkelingen te bespreken om investeringen in specifieke infrastructuurprojecten te versnellen.

Workshop

Bij de workshop werden 3D-modellen van schepen, offshore windturbines, elektrolysers, opslagunits, kabels en pijpleidingen gebruikt om de verschillende soorten infrastructuur in kaart te brengen, die nodig zijn om de waterstofwaardeketens te voltooien tussen de bevoorradingscentra in Nederland en de industrie in NRW.

Bij de workshop kwamen diverse belangrijke maatregelen aan de orde, die getroffen moeten worden om de grensoverschrijdende groene waterstofketens te verbeteren. Deze maatregelen omvatten onder andere een betere afstemming van het beleid tussen de regeringen van NRW en Nederland, coördinatie van infrastructuurprojecten over de grenzen heen, en meer duidelijkheid over planning, vergunningen en afname.

Uitkomst

De Engelstalige factsheet en video lichten de resultaten van de workshop toe. Dit zijn m.n. belangrijke maatregelen die getroffen kunnen worden om de ontwikkeling van grensoverschrijdende toeleveringsketens van groene waterstof te versnellen. Hieronder treft u een verkorte Nederlandstalige versie aan.

Klimaatdoelstellingen

Groene waterstof wordt gezien als pijler van schone energie- en grondstofketens en zal, in zowel NRW als Nederland, bijdragen aan het behalen van de Europese en nationale klimaatdoelstellingen. NRW heeft toegezegd de eerste klimaatneutrale industriële regio in Europa te worden.

Samenwerking Nederland/Duitsland

De NRW-waterstofroutekaart benadrukt de noodzaak om waterstof via Nederland te importeren. Gezien de langdurige sterke relatie tussen Nederlandse havens en industriële verbruikers in NRW, wordt verwacht dat een groot deel van de groene waterstof die in NRW nodig is, vanuit of via Nederland zal worden geleverd. Een gezamenlijke visie op ambities en concrete projecten is essentieel om de samenwerking te verbeteren en de waterstofeconomie te versnellen.

Inzet regeringen

Er is meer zekerheid nodig over de planning, vergunningen en afname zodat aanbieders van opslag, transport en infrastructuur, definitieve investeringsbeslissingen kunnen nemen. Regeringen spelen hierin een cruciale rol door voor de lange termijn te zorgen voor duidelijke, pragmatische regelgevingskaders.

Overige vereisten

De kennis en expertise over de omgang met waterstof en zijn dragers moet worden vergroot bij de industrie, bij overheidsinstanties en bij lokale overheden. Nederland en Duitsland moeten samenwerken om gemeenschappelijke normen en technische specificaties op te stellen voor de behandeling, de opslag en het vervoer van waterstof en zijn derivaten.

Er moeten transparante communicatiekanalen komen tussen de industrie, regelgevende – en overheidsinstanties, lokale overheden en maatschappelijke groeperingen om een vroegtijdige, constructieve en positieve dialoog en betrokkenheid met de betrokken burgers en gemeenschappen mogelijk te maken, om de acceptatie van nieuwe energiedragers en hun veiligheids- en ruimtelijke vereisten te waarborgen.

Waterstofsessie oktober 2022

In oktober 2022 heeft een eerste succesvolle workshop rondom waterstof plaatsgevonden. Per haven (Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen, Eemshaven) werden partijen bij elkaar gezet om te discussiëren en te bespreken wat nodig is om de ambities waar te maken. Lees hier meer.

Geef uw mening